Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του δείκτη υγείας και του AQI;

Ο έξυπνος αισθητήρας HALO παρέχει έναν δείκτη υγείας σε πραγματικό χρόνο για τον πιθανό κίνδυνο εξάπλωσης αερομεταφερόμενων μολυσματικών ασθενειών σε ένα κτίριο. Δείκτης ποιότητας αέρα (AQI) είναι μια μέτρηση της ποιότητας των βασίζονται σε μια κλίμακα EPA.

Αυτός ο Δείκτης Υγείας χρησιμοποιείται για τη μείωση της εξάπλωσης της μόλυνσης και χρησιμοποιεί σύντομους κύκλους μέτρησης για γρήγορη αποκατάσταση. Οι παράγοντες του Δείκτη Υγείας είναι:
• Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂)

• Σωματίδια (1 μm, 2.5 μm, 10 μm)

• Υγρασία (RH)

• Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)

• Διοξείδιο του αζώτου (NO₂)