Μπορεί το HALO να εγκατασταθεί σε εξωτερικούς χώρους;

Όχι, τα εξωτερικά περιβάλλοντα διαθέτουν ανοιχτό εξαερισμό, δεν θα ενεργοποιούνται εκδηλώσεις.