Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Εκδήλωση δείκτη υγείας

Ο Δείκτης Υγείας Έξυπνου Αισθητήρα HALO παρέχει μια ένδειξη σε πραγματικό χρόνο για τον πιθανό κίνδυνο εξάπλωσης αερομεταφερόμενων μολυσματικών ασθενειών σε ένα κτίριο.

Αυτός ο Δείκτης Υγείας χρησιμοποιείται για τη μείωση της εξάπλωσης της μόλυνσης και χρησιμοποιεί σύντομους κύκλους μέτρησης για γρήγορη αποκατάσταση. Οι παράγοντες του Δείκτη Υγείας είναι:
• Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂)

• Σωματίδια (1 μm, 2.5 μm, 10 μm)

• Υγρασία (RH)

• Ολικές πτητικές οργανικές ενώσεις (TVOC)

• Διοξείδιο του αζώτου (NO₂)