Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Αυτή η Σύμβαση Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (η «Συμφωνία»), είναι μια δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της IPVideo Corporation («Δικαιοδότης») και εσάς (ένα άτομο ή οντότητα) που αδειοδοτείτε (ο «Δίκαιος άδειας») το λογισμικό ή/και το υλικολογισμικό («Λογισμικό») που συνοδεύει την παρούσα Συμφωνία και περιέχεται σε ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα του Δικαιοπάροχου (τα «Προϊόντα»). Το Λογισμικό και τα προϊόντα που υπόκεινται στην παρούσα Συμφωνία δικαιοπαρόχου περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, το HALO Cloud και το HALO Smart Sensor.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΔΗΛΑΔΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Ο ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, (Α) ΑΠΟΔΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ. ΚΑΙ (Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΕ ΟΤΙ: (I) ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΝΟΜΙΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΤΕ ΣΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ΚΑΙ (II) ΕΑΝ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΥΒΕΡΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ή ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΔΕΙΑΣ. ΕΑΝ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, Ο ΔΕΝ ΘΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

1. Χορήγηση άδειας και πεδίο εφαρμογής. Με την επιφύλαξη και υπό τον όρο της αυστηρής συμμόρφωσης του Δικαιούχου ʼδειας Χρήσης με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, ο Δικαιοπάροχος χορηγεί στον Δικαιούχο ʼδειας Χρήσης μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη υποαδειοδοτούμενη, περιορισμένη άδεια χρήσης κατά τη διάρκεια της περιόδου (εφεξής ορίζεται) για χρήση, αποκλειστικά για την Προϊόν(τα) που υπόκεινται στην παρούσα Συμφωνία και αποκλειστικά από και μέσω αυτών των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν το Λογισμικό σύμφωνα με την άδεια χρήσης που χορηγείται βάσει της παρούσας Συμφωνίας («Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες»), το Λογισμικό και όλα τα εγχειρίδια χρήστη, τεχνικά εγχειρίδια και οποιοδήποτε άλλο υλικό παρέχεται από τον Αδειοπάροχο, σε έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, που περιγράφουν την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές του Λογισμικού (η «Τεκμηρίωση»), αποκλειστικά όπως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία και στην Τεκμηρίωση και υπόκειται σε πληρωμή οποιουδήποτε ισχύοντα τέλη άδειας χρήσης (η «Άδεια»). Για Λογισμικό που απαιτεί εγκατάσταση σε υπολογιστή Δικαιούχου Άδειας Χρήσης (όπως αναφέρεται ρητά στην Τεκμηρίωση), η Άδεια Χρήσης παραχωρεί στον Δικαιούχο ʼδειας Χρήσης το πρόσθετο δικαίωμα, το οποίο μπορεί να ασκηθεί αποκλειστικά από και μέσω των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης και αποκλειστικά για την υποστήριξη της χρήσης του Λογισμικού σύμφωνα με την Άδεια Χρήσης, να (α) εγκαταστήσει σύμφωνα με την Τεκμηρίωση ένα (1) αντίγραφο του Λογισμικού σε έναν (1) υπολογιστή που ανήκει ή μισθώνεται και ελέγχεται από τον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης και (β) χρησιμοποιεί και εκτελεί το Λογισμικό όπως έχει εγκατασταθεί σωστά σύμφωνα με το παρόν Συμφωνία και τεκμηρίωση. Όλα τα επιτρεπόμενα αντίγραφα Τεκμηρίωσης που γίνονται από τον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης: (i) θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Αδειοπαρόχου. (ii) θα υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας· και (iii) πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (εφεξής ορίζονται) που περιέχονται στο πρωτότυπο.

2. Υλικά τρίτων. Το Λογισμικό περιλαμβάνει λογισμικό, περιεχόμενο ή άλλο υλικό που ανήκει σε ιδιώτες, εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, κυβερνητικές αρχές ή άλλες οντότητες (το καθένα, ένα "Πρόσωπο") εκτός από τον Χορηγό άδειας και παρέχεται στον Δικαιούχο ʼδειας Χρήσης με όρους του δικαιοδόχου που είναι επιπρόσθετα και/ή διαφορετικά από αυτά που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αδειών «ανοικτού κώδικα» ή «ελεύθερου λογισμικού» («Άδειες τρίτων»). Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με όλα τα υλικά που περιλαμβάνονται στο Λογισμικό και παρέχονται με Άδειες Τρίτου για το Προϊόν(τα) στη διεύθυνση www.ipvideocorp.com/third-party-software-usage-agreement και οι ισχύουσες Άδειες Τρίτων είναι προσβάσιμο μέσω συνδέσμων από αυτό. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεσμεύεται και θα συμμορφώνεται με όλες τις Άδειες Τρίτων. Οποιαδήποτε παραβίαση οποιασδήποτε Άδειας Τρίτου Μέρους από τον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης ή οποιονδήποτε από τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες του αποτελεί επίσης παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας.

3. Χρησιμοποιήστε Περιορισμούς. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν θα πρέπει και θα απαιτεί από τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες του να μην: (α) χρησιμοποιούν (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας αντιγράφων) του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης πέρα ​​από το πεδίο εφαρμογής της Άδειας Χρήσης. (β) παρέχει σε οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υπεργολάβου, ανεξάρτητου εργολάβου, συνδεδεμένης εταιρείας ή παρόχου υπηρεσιών του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης, πρόσβαση ή χρήση του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης. (γ) να τροποποιήσει, να μεταφράσει, να προσαρμόσει ή να δημιουργήσει με άλλον τρόπο παράγωγα έργα ή βελτιώσεις, είτε κατοχυρώνονται είτε όχι, του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης ή οποιουδήποτε μέρους τους. (δ) συνδυάζει το Λογισμικό ή οποιοδήποτε μέρος του με ή ενσωματώνει το Λογισμικό ή οποιοδήποτε μέρος του σε οποιαδήποτε άλλα προγράμματα. (ε) αντίστροφη μηχανική, αποσυναρμολόγηση, αποσυμπίληση, αποκωδικοποίηση ή με άλλο τρόπο προσπάθεια εξαγωγής ή απόκτησης πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού ή σε οποιοδήποτε μέρος του. (στ) να αφαιρέσετε, να διαγράψετε, να τροποποιήσετε ή να αποκρύψετε τυχόν εμπορικά σήματα ή τυχόν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλες σημειώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που παρέχονται στο Λογισμικό ή την Τεκμηρίωση ή μαζί με αυτά, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αντιγράφου τους. (ζ) εκτός εάν ορίζεται ρητά στην παρούσα Συμφωνία, αντιγράψτε το Λογισμικό ή την Τεκμηρίωση, εν όλω ή εν μέρει. (η) ενοικίαση, μίσθωση, δανεισμό, πώληση, υποάδεια, εκχώρηση, διανομή, δημοσίευση, μεταβίβαση ή με άλλο τρόπο διάθεση του Λογισμικού ή οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών ή λειτουργιών του Λογισμικού, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιονδήποτε λόγο, είτε δίκτυο ή σε φιλοξενούμενη βάση, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με το Διαδίκτυο ή οποιαδήποτε φιλοξενία ιστού, λογισμικό ως υπηρεσία, σύννεφο ή άλλη τεχνολογία ή υπηρεσία· (i) χρήση του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού ή κανόνα. ή (ι) χρήση του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης για σκοπούς ανταγωνιστικής ανάλυσης του Λογισμικού, ανάπτυξης ανταγωνιστικού προϊόντος ή υπηρεσίας λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλου σκοπού που είναι σε εμπορικό μειονέκτημα του Δικαιοπάροχου.

4. Ευθύνη για τη χρήση του λογισμικού. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης είναι υπεύθυνος και υπεύθυνος για όλες τις χρήσεις του Λογισμικού και της Τεκμηρίωσης μέσω της πρόσβασης σε αυτά που παρέχεται από τον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης, άμεσα ή έμμεσα. Συγκεκριμένα, και χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των ανωτέρω, ο Δικαιούχος ʼδειας Χρήσης είναι υπεύθυνος και υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες και τις αποτυχίες λήψης απαιτούμενων ενεργειών σχετικά με το Λογισμικό και την Τεκμηρίωση από τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες του ή από οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο στο οποίο ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης ή ένας Εξουσιοδοτημένος Χρήστης μπορεί να παρέχει πρόσβαση ή χρήση του Λογισμικού και/ή της Τεκμηρίωσης, είτε αυτή η πρόσβαση ή χρήση επιτρέπεται από ή κατά παράβαση της παρούσας Συμφωνίας.

5. Συλλογή και χρήση πληροφοριών. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης αναγνωρίζει ότι ο Δικαιοπάροχος μπορεί άμεσα ή έμμεσα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μέσω των υπηρεσιών τρίτων), να συλλέγει και να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Λογισμικού και των Προϊόντων και σχετικά με τον εξοπλισμό στον οποίο είναι εγκατεστημένο το Λογισμικό ή μέσω του οποίου γίνεται με άλλο τρόπο πρόσβαση και χρησιμοποιείται ή πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης μέσω: (i) παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης ή ενημερώσεων λογισμικού. (ii) μέτρα ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο Λογισμικό. ή (iii) οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες παρέχονται από τον Δικαιοπάροχο στον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης που σχετίζονται με το Λογισμικό ή τα Προϊόντα (συλλογικά, «Δεδομένα δικαιούχου άδειας χρήσης»). Ο Δικαιούχος ʼδειας Χρήσης συμφωνεί ότι ο Δικαιοπάροχος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα Δικαιούχου Άδειας Χρήσης για οποιονδήποτε σκοπό που σχετίζεται με οποιαδήποτε χρήση του Λογισμικού ή των Προϊόντων από τον Δικαιούχο ʼδειας Χρήσης ή στον εξοπλισμό του Δικαιούχου ʼδειας Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: (α) τη βελτίωση της απόδοσης του Λογισμικού ή των Προϊόντων ή την ανάπτυξη ενημερώσεων λογισμικού, υποστήριξη προϊόντων και άλλες υπηρεσίες· (β) επαλήθευση της συμμόρφωσης του Δικαιούχου ʼδειας Χρήσης με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και επιβολή των δικαιωμάτων του Δικαιοπάροχου, συμπεριλαμβανομένων όλων των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας εντός και προς το Λογισμικό και τα Προϊόντα. και (γ) προσαρμογή των ιστότοπων ή/και των προϊόντων του Αδειοπαρόχου στις προτιμήσεις ή τα ενδιαφέροντα των πελατών. Επιπλέον, ο Δικαιοπάροχος συμφωνεί ότι ο Δικαιοπάροχος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα Δικαιούχου Άδειας Χρήσης σε ανώνυμη ή συγκεντρωτική μορφή για τη βελτίωση της επιχείρησης, των ιστότοπων, των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών του Δικαιοπάροχου, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Η χρήση των Δεδομένων Δικαιούχου Άδειας Χρήσης από τον δικαιοπάροχο σε τέτοια ανώνυμη ή συγκεντρωτική μορφή θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους των ΗΠΑ. Επιπλέον, το Λογισμικό μπορεί να κάνει τον υπολογιστή του Δικαιούχου ʼδειας Χρήσης, με ή χωρίς ειδοποίηση προς τον Δικαιούχο ʼδειας Χρήσης, να συνδεθεί στο Διαδίκτυο και να συνδεθεί με τον ιστότοπο του Δικαιοπάροχου ή άλλους διαδικτυακούς λογαριασμούς. Μια τέτοια σύνδεση μπορεί να προκύψει για διάφορους πιθανούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της παροχής δεδομένων, πληροφοριών ή λειτουργικότητας στο Λογισμικό ή λήψης πληροφοριών από τον Αδειούχο. Κάθε φορά που το Λογισμικό συνδέεται στο Διαδίκτυο και συνδέεται με τον ιστότοπο του Δικαιοπαρόχου ή άλλους διαδικτυακούς λογαριασμούς, ο Δικαιοπάροχος μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης και τον υπολογιστή του, και σε αυτήν την περίπτωση την Πολιτική Απορρήτου του Αδειοπαρόχου που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.ipvideocorp.com Το /privacy-policy/ θα ισχύει επιπλέον της παρούσας Συμφωνίας.

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ο Δικαιούχος ʼδειας Χρήσης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το Λογισμικό και η Τεκμηρίωση παρέχονται βάσει άδειας και δεν πωλούνται στον Δικαιούχο ʼδειας Χρήσης. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στο Λογισμικό ή την Τεκμηρίωση βάσει της παρούσας Συμφωνίας, ή άλλα δικαιώματα επ' αυτού, εκτός από τη χρήση του σύμφωνα με την Άδεια Χρήσης που εκχωρείται βάσει της παρούσας και υπόκειται σε όλους τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. Ο Δικαιοπάροχος και οι δικαιοπάροχοι και οι πάροχοι υπηρεσιών του διατηρούν και θα διατηρούν το σύνολο του δικαιώματος, του τίτλου και των συμφερόντων τους για το Λογισμικό και την Τεκμηρίωση και όλα τα εγγεγραμμένα και μη κατοχυρωμένα δικαιώματα που παραχωρούνται, ζητούνται ή άλλως υφίστανται τώρα ή στο εξής σύμφωνα με ή σχετίζονται με κάθε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, προστασία της βάσης δεδομένων ή άλλοι νόμοι περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και όλα τα παρόμοια ή ισοδύναμα δικαιώματα ή μορφές προστασίας, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου (συλλογικά, «Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας») που προκύπτουν από ή που σχετίζονται με το Λογισμικό ή την Τεκμηρίωση. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης θα προστατεύει όλο το Λογισμικό και την Τεκμηρίωση (συμπεριλαμβανομένων όλων των αντιγράφων τους) από παραβίαση, υπεξαίρεση, κλοπή, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ο Δικαιοπάροχος θα ειδοποιήσει αμέσως τον Δικαιοπάροχο εάν ο Δικαιοπάροχος αντιληφθεί οποιαδήποτε παραβίαση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Δικαιοπαρόχου στο Λογισμικό ή την Τεκμηρίωση και συνεργάζεται πλήρως με τον Δικαιοπάροχο, με αποκλειστική δαπάνη του Δικαιοπάροχου, σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια που λαμβάνει ο Δικαιοπάροχος για την επιβολή των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας του.

7. Περιορισμοί προϊόντων και λογισμικού. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης αναγνωρίζει ότι τα Προϊόντα και το Λογισμικό: (α) δεν είναι πιστοποιημένα για οποιαδήποτε απόκριση έκτακτης ανάγκης και (β) δεν αποτελούν σύστημα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης που παρακολουθείται από τρίτους. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης αναγνωρίζει περαιτέρω ότι ο Δικαιοπάροχος δεν παρακολουθεί τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης και δεν θα αποστείλει τις αρχές έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε τοποθεσία εάν παρουσιαστεί έκτακτη ανάγκη. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης αναγνωρίζει περαιτέρω ότι τα Προϊόντα και το Λογισμικό του Αδειοπαρόχου δεν αποτελούν σωτήρια λύση για άτομα που διατρέχουν κίνδυνο και δεν υποκαθιστούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Όλα τα απειλητικά για τη ζωή και τα επείγοντα συμβάντα θα πρέπει να κατευθύνονται στις κατάλληλες υπηρεσίες ανταπόκρισης.

8. Ανάληψη κινδύνου. ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ή ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ: (I) ΤΟΥΣ ΕΜΦΥΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΙΙ) ΟΤΙ ΤΕΤΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟ. ΚΑΙ (III) ΟΤΙ ΤΕΤΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ, Ή ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΑΠΕΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΔΕΙΑΣ, ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΑΔΕΙΞΕΙΣ ΑΛΛΩΝ, ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ Ή ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Η ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ) Η ΑΜΕΛΕΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ. Ο κάτοχος της άδειας εν γνώσει και ελεύθερα αναλαμβάνει όλους αυτούς τους κινδύνους (γνωστούς και άγνωστους, προβλέψιμους και απρόβλεπτους) και αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη χρήση του λογισμικού και των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απώλειας, της ζημίας ή του τραυματισμού που διατηρείται ή προκαλείται από τη χρήση του λογισμικού και ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Ο κάτοχος της άδειας αναγνωρίζει και αποδέχεται τους εγγενείς κινδύνους της λήψης ειδοποιήσεων εγκληματικής δραστηριότητας ή έκτακτης ανάγκης που αναφέρθηκαν από τρίτους ("γεγονότα"), ανταποκρινόμενοι ή μη ανταποκρινόμενοι σε γεγονότα και οι εγγενείς κινδύνους που βασίζονται σε ή με άλλο τρόπο. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΟΤΙ: (Α) ΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΗ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ, ΛΑΘΟΣ Ή ΚΑΚΗ ΠΙΣΤΗ. ΚΑΙ (Β) Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΑΠΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΑΜΕΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ή ΑΛΛΟΥΣ.

9. Κανονισμός εξαγωγών. Το Λογισμικό και η Τεκμηρίωση ενδέχεται να υπόκεινται στους νόμους ελέγχου των εξαγωγών των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί μεταρρύθμισης ελέγχου εξαγωγών και των σχετικών κανονισμών. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν πρέπει, άμεσα ή έμμεσα, να εξάγει, να επανεξάγει ή να αποδεσμεύει το Λογισμικό ή την Τεκμηρίωση ή να καθιστά προσβάσιμο το Λογισμικό ή την Τεκμηρίωση από οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα στην οποία η εξαγωγή, η επανεξαγωγή ή η κυκλοφορία απαγορεύεται από το νόμο, κανόνα ή κανονισμό. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς νόμους, κανονισμούς και κανόνες και ολοκληρώνει όλες τις απαιτούμενες δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομένης της λήψης οποιασδήποτε απαραίτητης άδειας εξαγωγής ή άλλης κυβερνητικής έγκρισης), πριν από την εξαγωγή, επανεξαγωγή, κυκλοφορία ή με άλλο τρόπο διάθεση του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης εκτός των ΗΠΑ

10. Δικαιώματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Το Λογισμικό είναι εμπορικό λογισμικό υπολογιστή, όπως ορίζεται στο 48 CFR §2.101. Συνεπώς, εάν ο Δικαιούχος ʼδειας Χρήσης είναι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ή οποιοσδήποτε ανάδοχος, ο Δικαιούχος ʼδειας Χρήσης θα λάβει μόνο εκείνα τα δικαιώματα σχετικά με το Λογισμικό και την Τεκμηρίωση που παραχωρούνται σε όλους τους άλλους τελικούς χρήστες βάσει άδειας, σύμφωνα με (α) 48 CFR §227.7201 έως 48 CFR §227.7204, σε σχέση με το Υπουργείο Άμυνας και τους εργολάβους τους, ή (β) 48 CFR §12.212, σε σχέση με όλους τους άλλους κατόχους άδειας της κυβέρνησης των ΗΠΑ και τους εργολάβους τους.

11. Διάρκεια και καταγγελία.Η παρούσα Συμφωνία και η Άδεια Χρήσης που χορηγείται βάσει της παρούσας θα παραμείνουν σε ισχύ για τον όρο που ορίζεται σε οποιαδήποτε ισχύουσα φόρμα παραγγελίας για ένα Προϊόν που περιέχει το Λογισμικό ή έως ότου τερματιστεί νωρίτερα όπως ορίζεται στο παρόν (ο «Όρος»). Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία παύοντας να χρησιμοποιεί και καταστρέφοντας όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού και της Τεκμηρίωσης. Ο Δικαιοπάροχος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία, με ισχύ μετά από γραπτή ειδοποίηση προς τον Δικαιούχο ʼδειας Χρήσης, εάν ο Δικαιούχος ʼδειας Χρήσης παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία και η εν λόγω παραβίαση: (i) δεν μπορεί να θεραπευτεί. ή (ii) ότι είναι ικανό να θεραπευθεί, παραμένει ακάλυπτο δέκα (10) ημέρες μετά την έγγραφη ειδοποίηση του Δικαιοπάροχου. Ο δικαιοπάροχος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία, η οποία τίθεται σε ισχύ αμέσως, εάν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης καταθέσει, ή έχει καταθέσει εναντίον του, αίτηση για εκούσια ή ακούσια πτώχευση ή σύμφωνα με οποιονδήποτε άλλο νόμο περί αφερεγγυότητας, κάνει ή επιδιώκει να κάνει γενική εκχώρηση προς όφελος των πιστωτών του ή εφαρμόσει για ή συναινεί στον διορισμό διαχειριστή, παραλήπτη ή θεματοφύλακα για σημαντικό μέρος της περιουσίας του. Με τη λήξη ή τον προγενέστερο τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας, η Άδεια Χρήσης που χορηγείται βάσει της παρούσας θα λήξει επίσης και ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης θα σταματήσει να χρησιμοποιεί και θα καταστρέψει όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού και της Τεκμηρίωσης. Καμία λήξη ή καταγγελία δεν επηρεάζει την υποχρέωση του Δικαιούχου ʼδειας Χρήσης να καταβάλει όλα τα τέλη Δικαιούχου ʼδειας Χρήσης που μπορεί να έχουν καταστεί απαιτητέα πριν από τη λήξη ή τον τερματισμό, ούτε να παρέχει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων στον Δικαιούχο ʼδειας Χρήσης.

12. Περιορισμένη εγγύηση.

(α) Ο δικαιοπάροχος εγγυάται ότι, για τριάντα (30) ημέρες μετά την άδεια χρήσης του Λογισμικού από τον Δικαιούχο ʼδειας Χρήσης ή την ημερομηνία αγοράς που ορίζεται σε οποιαδήποτε ισχύουσα φόρμα παραγγελίας για ένα Προϊόν που περιέχει το Λογισμικό, όποιο από τα δύο είναι προγενέστερο, (i) οποιοδήποτε μέσο στο οποίο το Λογισμικό παρέχεται θα είναι απαλλαγμένο από υλικές ζημιές και ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή υπό κανονική χρήση· και (ii) το Λογισμικό θα περιέχει ουσιαστικά τη λειτουργικότητα που περιγράφεται στην Τεκμηρίωση και όταν εγκατασταθεί σωστά σε υπολογιστή που πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Τεκμηρίωση και λειτουργεί σύμφωνα με την Τεκμηρίωση, θα λειτουργεί ουσιαστικά σύμφωνα με αυτήν. Οι προαναφερθείσες εγγυήσεις δεν θα ισχύουν και θα καθίστανται άκυρες εάν ο Δικαιούχος ʼδειας Χρήσης παραβιάσει οποιαδήποτε ουσιώδη διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ή εάν ο Δικαιούχος ʼδειας Χρήσης, οποιοσδήποτε Εξουσιοδοτημένος Χρήστης ή οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο παρέχει πρόσβαση στο Λογισμικό από τον Δικαιούχο ʼδειας Χρήσης ή οποιονδήποτε Εξουσιοδοτημένο Χρήστη, είτε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας: (α) εγκαθιστά ή χρησιμοποιεί το Λογισμικό σε ή σε σχέση με οποιοδήποτε υλικό ή λογισμικό που δεν καθορίζεται στην Τεκμηρίωση. (β) τροποποιεί ή καταστρέφει το Λογισμικό ή τα μέσα στα οποία παρέχεται, συμπεριλαμβανομένης της μη φυσιολογικής φυσικής ή ηλεκτρικής καταπόνησης. ή (γ) κάνει κακή χρήση του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρήσης του Λογισμικού εκτός από αυτή που καθορίζεται στην Τεκμηρίωση.

(β) Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης που καθορίζεται στην Ενότητα 12(α), οποιοδήποτε Λογισμικό που καλύπτεται από την εγγύηση αποτύχει να λειτουργήσει ουσιαστικά σύμφωνα με την Τεκμηρίωση και αυτή η αποτυχία δεν εξαιρείται από την εγγύηση σύμφωνα με την Ενότητα 12(α), Χορηγός άδειας θα, με την επιφύλαξη της έγκαιρης έγγραφης ειδοποίησης του Δικαιοπάροχου για τέτοια αποτυχία, κατά την αποκλειστική του επιλογή, είτε: (i) επιδιορθώνει ή αντικαθιστά το Λογισμικό, υπό την προϋπόθεση ότι ο Δικαιούχος ʼδειας Χρήσης παρέχει στον Δικαιοπάροχο όλες τις πληροφορίες που ζητά ο Δικαιοπάροχος για την επίλυση της αναφερόμενης αποτυχίας, συμπεριλαμβανομένων επαρκών πληροφοριών για να επιτρέψει στον Δικαιοπάροχο να δημιουργήσει εκ νέου τέτοια αποτυχία· ή (ii) επιστροφή των τελών Άδειας Χρήσης που καταβλήθηκαν για το εν λόγω Λογισμικό, υπό την προϋπόθεση ότι ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης θα διακόψει κάθε χρήση του και, εάν ζητηθεί από τον Δικαιοπάροχο, θα επιστρέψει στον Δικαιοπάροχο όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού. Εάν ο Δικαιοπάροχος επισκευάσει ή αντικαταστήσει το Λογισμικό, η εγγύηση θα συνεχίσει να ισχύει από την αρχική ημερομηνία που προσδιορίζεται στην Ενότητα 12(α) και όχι από την παραλαβή της επισκευής ή αντικατάστασης από τον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης. Τα ένδικα μέσα σε αυτήν την Ενότητα 12 είναι τα μοναδικά ένδικα μέσα του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης και η αποκλειστική ευθύνη του Δικαιοπάροχου βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

(γ) ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 12, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΔΕΙΟΔΟΧΟ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΙΔΟΥΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Ο ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ, ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙΤΟΣ, ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟ, ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΩΝ, . Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, ο δικαιοπάροχος δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δέσμευση και δεν κάνει καμία εκπροσώπηση ότι το λογισμικό, η τεκμηρίωση ή τα προϊόντα θα πληρούν τις απαιτήσεις του δικαιοδόχου, θα επιτύχουν τυχόν επιδιωκόμενα αποτελέσματα, θα είναι συμβατά ή θα συνεργαστούν με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό, συστήματα, προϊόντα, προϊόντα, προϊόντα Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Ή ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ Ή ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ.

13. Τον περιορισμό της ευθύνης.ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

(α) ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΔΙΚΑΙΩΤΗΣ Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ, Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΑΔΕΙΟΔΟΧΟΥΣ ΤΟΥ, ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΧΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΑΠΩΛΕΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Ή ΚΕΡΔΗ. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ. ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ, ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΒΑΣΗΣ Ή ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΩΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ; Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ? Ή για τυχόν επακόλουθα, τυχαίες, έμμεσες, υποδειγματικές, ειδικές ή τιμωρητικές αποζημιώσεις, είτε προκύπτουν είτε σε σχέση με την παρούσα συμφωνία, παραβίαση της σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή άλλως, ανεξάρτητα από το αν οι ζημίες αυτές ήταν προβλέψιμες και εάν Ή ΟΧΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο ΑΔΕΙΟΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

(β) ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ, ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ , ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ.

(γ) ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 13(α) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 13(β) ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΤΥΧΟΥΝ ΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟ.

14. Αποζημίωση.Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να κρατήσει αβλαβή τον Δικαιοπάροχο και τις θυγατρικές του και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, θυγατρικές, δικαιοπάροχους, παρόχους υπηρεσιών, διαδόχους και εκχωρεί από και έναντι όλων των ζημιών, υποχρεώσεων, απωλειών, ελλείψεων, αξιώσεις, ενέργειες, αποφάσεις, διακανονισμοί, τόκοι, βραβεία, κυρώσεις, πρόστιμα, έξοδα ή έξοδα οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εύλογων αμοιβών του δικηγόρου), που προκύπτουν ή σχετίζονται με: (i) χρήση ή κατάχρηση του Λογισμικού από τον Δικαιούχο ʼδειας Χρήσης (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε περιεχομένου που υποβάλλεται από τον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης μέσω του Λογισμικού), της Τεκμηρίωσης ή των Προϊόντων, ή (ii) της παραβίασης οποιασδήποτε εκπροσώπησης, εγγύησης ή υποχρέωσης βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

15. Διάφορα.

(α) Όλα τα θέματα που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους εσωτερικούς νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης χωρίς να ισχύουν οποιαδήποτε διάταξη ή κανόνας επιλογής ή σύγκρουσης δικαίου. Με την επιφύλαξη όλων των εφαρμοστέων νόμων, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης συμφωνεί να παραιτηθεί από: (i) το δικαίωμά του να διεκδικήσει τυχόν αξιώσεις που μπορεί να προκύψουν βάσει του παρόντος ενώπιον δικαστηρίου ή ενώπιον ενόρκων. και (ii) είναι δικαίωμα να ενοποιήσετε οποιαδήποτε αξίωση ή/και να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε αξίωση ομαδικής αγωγής που μπορεί να προκύψει βάσει του παρόντος με οποιονδήποτε τρόπο ή φόρουμ. Αντίθετα, οποιαδήποτε αξίωση, διαφωνία ή διαμάχη οποιουδήποτε είδους ή φύσης που προκύπτει βάσει του παρόντος και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί φιλικά από τον Χορηγό και τον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης θα διευθετείται αποκλειστικά και οριστικά με διαιτησία που θα διαχειρίζεται η Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας σύμφωνα με τους κανόνες εμπορικής διαιτησίας της. Η απόφαση σχετικά με την απόφαση που εκδόθηκε από τον(τους) διαιτητή(ες) μπορεί να εκδοθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία γι' αυτόν. Η διαιτησία θα διεξαχθεί ενώπιον επιτροπής ενός διαιτητή που συνεδριάζει στην Κομητεία της Νέας Υόρκης της Νέας Υόρκης. Η γλώσσα της διαιτησίας θα είναι η αγγλική. Ο διαιτητής θα είναι υποχρεωμένος να εκδικάσει όλες τις διαφορές σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Η απόφαση του διαιτητή(ών) θα είναι γραπτή με γραπτές διαπιστώσεις των γεγονότων και θα είναι οριστική και δεσμευτική για τα μέρη. Κάθε μέρος επιβαρύνεται με όλα τα δικά του έξοδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αμοιβών δικηγόρων, που όντως προκύπτουν σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία διαιτησίας· υπό τον όρο, ωστόσο, ότι εάν ο Δικαιοπάροχος είναι το κυρίαρχο μέρος, τότε θα δικαιούται αποζημίωση για τις εύλογες αμοιβές των δικηγόρων του και τα σχετικά έξοδα που δαπανήθηκαν σε σχέση με τη διαιτησία. Αναφορικά με οποιαδήποτε διαιτησία δυνάμει του παρόντος, όπως αναφέρεται παραπάνω, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα ενοποίησης οποιασδήποτε αξίωσης και/ή συμμετοχής σε οποιαδήποτε αξίωση ομαδικής αγωγής οποιουδήποτε είδους ή φύσης.

(β) Ο Δικαιοπάροχος δεν θα είναι υπεύθυνος ή υπόχρεος έναντι του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης ή δεν θεωρείται ότι έχει αθετήσει ή παραβιάζει το παρόν λόγω οποιασδήποτε αποτυχίας ή καθυστέρησης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει του παρόντος, όταν αυτή η αποτυχία ή καθυστέρηση οφείλεται σε απεργίες, εργατικές διαφορές, αστικές αναταραχές, ταραχή, εξέγερση, εισβολή, επιδημία, πανδημία, εχθροπραξίες, πόλεμος, τρομοκρατική επίθεση, εμπάργκο, φυσική καταστροφή, πράξεις του Θεού, πλημμύρα, πυρκαγιά, δολιοφθορές, διακυμάνσεις ή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας, ή εξοπλισμός Αδειούχου, απώλεια και καταστροφή περιουσίας , ή οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις ή αιτίες πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο του Αδειοπαρόχου.

(γ) Όλες οι ειδοποιήσεις, αιτήματα, αιτήματα και άλλες ανακοινώσεις που αναφέρονται στο παρόν θα είναι γραπτές και θα θεωρούνται ότι έχουν δοθεί: (i) όταν παραδίδονται ιδιοχείρως· (ii) όταν παραληφθεί από τον παραλήπτη, εάν αποσταλεί από εθνικά αναγνωρισμένο ολονύκτιο ταχυμεταφορέα (ζητείται απόδειξη)· (iii) την ημερομηνία αποστολής με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (με επιβεβαίωση αποστολής) εάν αποστέλλεται κατά τις κανονικές εργάσιμες ώρες του παραλήπτη και την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν αποστέλλεται μετά τις κανονικές εργάσιμες ώρες του παραλήπτη· ή (iv) την τρίτη ημέρα μετά την ημερομηνία αποστολής, με επικυρωμένη ή συστημένη επιστολή, ζητήθηκε η απόδειξη επιστροφής, προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη. Τέτοιες επικοινωνίες θα αποστέλλονται στα αντίστοιχα μέρη στις διευθύνσεις που αναφέρονται σε οποιαδήποτε ισχύουσα φόρμα παραγγελίας για ένα Προϊόν που περιέχει το Λογισμικό ή, στην περίπτωση του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης, μπορεί επίσης να αποστέλλονται σε οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνίας παρέχεται στον Δικαιοπάροχο κατά την εγγραφή του Λογισμικού ή οποιουδήποτε Προϊόν(τα) που περιέχουν το Λογισμικό.

(δ) Η παρούσα Συμφωνία, μαζί με τυχόν έγγραφα ή πολιτικές που ενσωματώνονται με παραπομπή στο παρόν, αποτελεί τη μοναδική και πλήρη συμφωνία μεταξύ του Δικαιούχου ʼδειας Χρήσης και του Δικαιοπάροχου σε σχέση με το αντικείμενο που περιέχεται στο παρόν και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες και σύγχρονες συμφωνίες, συμφωνίες, παραστάσεις και εγγυήσεις, γραπτές και προφορικές, σχετικά με τέτοιο θέμα.

(ε) Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν θα εκχωρήσει ή δεν θα μεταβιβάσει με άλλον τρόπο κανένα από τα δικαιώματά του, ούτε θα εκχωρήσει ή με άλλον τρόπο μεταβιβάσει οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις ή την απόδοσή του, βάσει της παρούσας Συμφωνίας, σε κάθε περίπτωση είτε οικειοθελώς, ακούσια, βάσει νόμου ή άλλως, χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δικαιοπαρόχου γραπτή συγκατάθεση, την οποία ο Δικαιοπάροχος μπορεί να δώσει ή να αρνηθεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Καμία ανάθεση ή άλλη μεταβίβαση δεν θα απαλλάξει τον Αδειούχο από οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις ή την απόδοσή του βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Οποιαδήποτε υποτιθέμενη ανάθεση, ανάθεση ή μεταφορά κατά παράβαση της παρούσας Ενότητας 15(ε) είναι άκυρη. Ο Δικαιοπάροχος μπορεί ελεύθερα να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλον τρόπο όλα ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του, ή να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο όλες ή οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις ή την απόδοσή του, βάσει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς τη συγκατάθεση του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης. Η παρούσα Συμφωνία είναι δεσμευτική και ισχύει προς όφελος των μερών της παρούσας και των αντίστοιχων επιτρεπόμενων διαδόχων και εκδοχέων τους.

(στ) Η παρούσα Συμφωνία είναι προς αποκλειστικό όφελος των μερών της παρούσας και των αντίστοιχων διαδόχων τους και των επιτρεπόμενων εκχωρήσεων και τίποτα στο παρόν, ρητό ή σιωπηρό, δεν προορίζεται ή δεν θα παρέχει σε οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο οποιοδήποτε νομικό ή δίκαιο δικαίωμα, όφελος ή ένδικο μέσο οποιασδήποτε φύσης βάσει ή λόγω αυτής της Συμφωνίας.

(ζ) Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί, τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί μόνο με γραπτή συμφωνία που υπογράφεται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας. Καμία παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος δεν θα είναι αποτελεσματική, εκτός εάν διατυπωθεί εγγράφως και υπογραφεί από το μέρος που παραιτείται. Εκτός από όσα ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, καμία παράλειψη άσκησης ή καθυστέρηση στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, επανόρθωσης, εξουσίας ή προνομίου που απορρέει από την παρούσα Συμφωνία δεν θα λειτουργεί ή θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτήν. Ούτε οποιαδήποτε μεμονωμένη ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, ένδικου μέσου, εξουσίας ή προνομίου βάσει του παρόντος αποκλείει οποιαδήποτε άλλη ή περαιτέρω άσκησή τους ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, ένδικου μέσου, εξουσίας ή προνομίου.

(η) Εάν οποιοσδήποτε όρος ή διάταξη της παρούσας Συμφωνίας είναι άκυρος, παράνομος ή ανεφάρμοστος σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, αυτή η ακυρότητα, παρανομία ή μη εκτελεστότητα δεν επηρεάζει οποιονδήποτε άλλο όρο ή διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ούτε ακυρώνει ή καθιστά ανεφάρμοστο αυτόν τον όρο ή διάταξη στο οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Εάν κριθεί ότι οποιοσδήποτε όρος ή άλλη διάταξη είναι άκυρος, παράνομος ή ανεφάρμοστος, τα συμβαλλόμενα μέρη θα διαπραγματευτούν καλή τη πίστη να τροποποιήσουν την παρούσα Συμφωνία έτσι ώστε να επηρεαστεί η αρχική πρόθεση των Μερών όσο το δυνατόν στενότερα με αμοιβαία αποδεκτό τρόπο. ότι οι συναλλαγές που εξετάζονται με το παρόν θα ολοκληρωθούν όπως είχαν αρχικά προβλεφθεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

 

Ερωτήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την EULA, επικοινωνήστε με τον Χορηγό άδειας στη διεύθυνση https://www.ipvideocorp.com/contact-us/.