Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

ΕΓΓΥΗΣΗ

HALO 2C - ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κάλυψη εγγύησης
Η IPVideo εγγυάται στον αρχικό αγοραστή (τον διανομέα) ότι το Προϊόν IPVideo θα είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τα υλικά υπό τεκμηριωμένη κανονική χρήση για περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς («Περίοδος Εγγύησης») . Αυτή η Εγγύηση ισχύει επίσης για αξεσουάρ όπως βάσεις, εάν περιλαμβάνονται στο Προϊόν IPVideo την ημερομηνία της αρχικής αγοράς.

Ο αρχικός αγοραστής θα ειδοποιήσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την IPVideo για οποιοδήποτε ελάττωμα εμφανίζεται στο Προϊόν IPVideo σύμφωνα με τον χειρισμό RMA της IPVideo, και η παράλειψη να το πράξει σημαίνει ότι ο αρχικός αγοραστής χάνει το δικαίωμα αποκατάστασης του ελαττώματος. Ένα έγκυρο έντυπο τιμολόγησης ή απόδειξης, που να τεκμηριώνει την αγορά και την ημερομηνία της, πρέπει να προσκομιστεί για το IPVideo εντός της Περιόδου Εγγύησης για να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης. Η αποκλειστική επανόρθωση του αρχικού αγοραστή και η αποκλειστική και αποκλειστική ευθύνη της IPVideo περιορίζεται, κατά την αποκλειστική κρίση της IPVideo, είτε στην επισκευή του Προϊόντος IPVideo χρησιμοποιώντας νέα ή ανακαινισμένα ανταλλακτικά είτε στην αντικατάσταση του προϊόντος. Τα επισκευασμένα προϊόντα ή τα προϊόντα αντικατάστασης θα καλύπτονται από εγγύηση σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο παρόν για το υπόλοιπο της αρχικής Περιόδου Εγγύησης ή ενενήντα (90) ημέρες, όποιο είναι μεγαλύτερο. Όταν ένα προϊόν ή ένα εξάρτημα αντικαθίσταται, όλα τα προϊόντα ή εξαρτήματά τους που αντικαθίστανται περιέρχονται στην ιδιοκτησία της IPVideo. Αυτή η Εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες και μπορεί να επιβληθεί επικοινωνώντας με την Υποστήριξη IPVideo. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: www.ipvideocorp.com/support.

Εξαιρέσεις και Περιορισμοί
Αυτή η Εγγύηση εξαρτάται από τη σωστή αποθήκευση, αποστολή και τεκμηριωμένη κανονική χρήση των Προϊόντων IPVideo και συγκεκριμένα δεν ισχύει εάν το προϊόν έχει αλλοιωθεί, παραμορφωθεί ή αφαιρεθεί το μοντέλο ή ο σειριακός αριθμός ή σε ελαττώματα που αποδίδονται σε (i) τροποποιήσεις ή τροποποιήσεις των προϊόντων από οποιοδήποτε άλλο μέρος εκτός από το IPVideo, (ii) ελαττωματική συντήρηση, εσφαλμένη εγκατάσταση ή ελαττωματική επισκευή από οποιοδήποτε μέρος εκτός του IPVideo, (iii) χρήση των προϊόντων για σκοπό για τον οποίο δεν σχεδιάστηκαν ή δεν προορίζονταν, (iv ) κανονική φθορά ή φθορά, ή (v) κακή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια ή ατυχήματα.

Η Εγγύηση δεν ισχύει για Προϊόντα IPVideo που έχουν αγοραστεί «ως έχουν» ή όπου η IPVideo, ο πωλητής ή ο εκκαθαριστής έχει ρητά αποποιηθεί την υποχρέωση εγγύησης που αφορά το προϊόν. Επιπλέον, η Εγγύηση ισχύει μόνο για Προϊόντα IPVideo που αγοράζονται από εξουσιοδοτημένο διανομέα/μεταπωλητή.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ IPVIDEO ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ IPVIDEO ΚΑΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, η IPVideo αποποιείται και αποκλείει όλες τις άλλες εγγυήσεις εκτός από τις ρητές εγγυήσεις που αναφέρονται παραπάνω, είτε νόμιμες, ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε υπονοούμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο και μη παραβίαση . ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΕΑΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΝΟΜΟΙ ΥΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ, ΤΟΤΕ ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡίζονται ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. Εκτός από ό, τι προβλέπεται σε αυτή τη γραπτή εγγύηση ή στον ελάχιστο βαθμό που απαιτείται από τον υποχρεωτικό νόμο, ούτε η IPVideo ούτε καμία από τις θυγατρικές της ευθύνεται για οποιεσδήποτε ειδικές, παρεμπιπτόντες, επακόλουθες, τιμωρητικές ή έμμεσες ζημίες ή ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων, της απώλειας κέρδους, ΕΣΟΔΑ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΗΣ, ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ IPVIDEO ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΤΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Εφαρμόσιμος νόμος

  • Αυτή η Εγγύηση διέπεται και ερμηνεύεται από τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.
  • Αυτή η Εγγύηση μπορεί να υπόκειται σε αλλαγή του IPVideo ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

HALO 2C Περιορισμένη εγγύηση προϊόντος 2 χρόνια

Απ. Μάρτιος 2021

Μέρος αρ. 201903067

*Διατίθενται εκτεταμένες εγγυήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό μεταπωλητή ή τον συνεργάτη πωλήσεων IPVideo για περισσότερες πληροφορίες.

HALO 3C and 3C-PC - ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κάλυψη εγγύησης
Η IPVideo εγγυάται στον αρχικό αγοραστή (τον διανομέα) ότι το Προϊόν IPVideo θα είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τα υλικά υπό τεκμηριωμένη κανονική χρήση για περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς («Περίοδος Εγγύησης»). . Αυτή η Εγγύηση ισχύει επίσης για αξεσουάρ όπως βάσεις, εάν περιλαμβάνονται στο Προϊόν IPVideo την ημερομηνία της αρχικής αγοράς.

Ο αρχικός αγοραστής θα ειδοποιήσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την IPVideo για οποιοδήποτε ελάττωμα εμφανίζεται στο Προϊόν IPVideo σύμφωνα με τον χειρισμό RMA της IPVideo, και η παράλειψη να το πράξει σημαίνει ότι ο αρχικός αγοραστής χάνει το δικαίωμα αποκατάστασης του ελαττώματος. Ένα έγκυρο έντυπο τιμολόγησης ή απόδειξης, που να τεκμηριώνει την αγορά και την ημερομηνία της, πρέπει να προσκομιστεί για το IPVideo εντός της Περιόδου Εγγύησης για να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης. Η αποκλειστική επανόρθωση του αρχικού αγοραστή και η αποκλειστική και αποκλειστική ευθύνη της IPVideo περιορίζεται, κατά την αποκλειστική κρίση της IPVideo, είτε στην επισκευή του Προϊόντος IPVideo χρησιμοποιώντας νέα ή ανακαινισμένα ανταλλακτικά είτε στην αντικατάσταση του προϊόντος. Τα επισκευασμένα προϊόντα ή τα προϊόντα αντικατάστασης θα καλύπτονται από εγγύηση σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο παρόν για το υπόλοιπο της αρχικής Περιόδου Εγγύησης ή ενενήντα (90) ημέρες, όποιο είναι μεγαλύτερο. Όταν ένα προϊόν ή ένα εξάρτημα αντικαθίσταται, όλα τα προϊόντα ή εξαρτήματά τους που αντικαθίστανται περιέρχονται στην ιδιοκτησία της IPVideo. Αυτή η Εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες και μπορεί να επιβληθεί επικοινωνώντας με την Υποστήριξη IPVideo. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: www.ipvideocorp.com/support.

Εξαιρέσεις και Περιορισμοί
Αυτή η Εγγύηση εξαρτάται από τη σωστή αποθήκευση, αποστολή και τεκμηριωμένη κανονική χρήση των Προϊόντων IPVideo και συγκεκριμένα δεν ισχύει εάν το προϊόν έχει αλλοιωθεί, παραμορφωθεί ή αφαιρεθεί το μοντέλο ή ο σειριακός αριθμός ή σε ελαττώματα που αποδίδονται σε (i) τροποποιήσεις ή τροποποιήσεις των προϊόντων από οποιοδήποτε άλλο μέρος εκτός από το IPVideo, (ii) ελαττωματική συντήρηση, εσφαλμένη εγκατάσταση ή ελαττωματική επισκευή από οποιοδήποτε μέρος εκτός του IPVideo, (iii) χρήση των προϊόντων για σκοπό για τον οποίο δεν σχεδιάστηκαν ή δεν προορίζονταν, (iv ) κανονική φθορά ή φθορά, ή (v) κακή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια ή ατυχήματα.

Η Εγγύηση δεν ισχύει για Προϊόντα IPVideo που έχουν αγοραστεί «ως έχουν» ή όπου η IPVideo, ο πωλητής ή ο εκκαθαριστής έχει ρητά αποποιηθεί την υποχρέωση εγγύησης που αφορά το προϊόν. Επιπλέον, η Εγγύηση ισχύει μόνο για Προϊόντα IPVideo που αγοράζονται από εξουσιοδοτημένο διανομέα/μεταπωλητή.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ IPVIDEO ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ IPVIDEO ΚΑΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, η IPVideo αποποιείται και αποκλείει όλες τις άλλες εγγυήσεις εκτός από τις ρητές εγγυήσεις που αναφέρονται παραπάνω, είτε νόμιμες, ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε υπονοούμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο και μη παραβίαση . ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΕΑΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΝΟΜΟΙ ΥΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ, ΤΟΤΕ ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡίζονται ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. Εκτός από ό, τι προβλέπεται σε αυτή τη γραπτή εγγύηση ή στον ελάχιστο βαθμό που απαιτείται από τον υποχρεωτικό νόμο, ούτε η IPVideo ούτε καμία από τις θυγατρικές της ευθύνεται για οποιεσδήποτε ειδικές, παρεμπιπτόντες, επακόλουθες, τιμωρητικές ή έμμεσες ζημίες ή ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων, της απώλειας κέρδους, ΕΣΟΔΑ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΗΣ, ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ IPVIDEO ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΤΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Εφαρμόσιμος νόμος

  • Αυτή η Εγγύηση διέπεται και ερμηνεύεται από τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.
  • Αυτή η Εγγύηση μπορεί να υπόκειται σε αλλαγή του IPVideo ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

HALO 3C Περιορισμένη εγγύηση προϊόντος 5 χρόνια

Απ. Μάιος 2023

*Διατίθενται εκτεταμένες εγγυήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό μεταπωλητή ή τον συνεργάτη πωλήσεων IPVideo για περισσότερες πληροφορίες.

HALO 3C and 3C-PC - ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κάλυψη εγγύησης
Η IPVideo εγγυάται στον αρχικό αγοραστή (τον διανομέα) ότι το Προϊόν IPVideo θα είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τα υλικά υπό τεκμηριωμένη κανονική χρήση για περίοδο δέκα (10) ετών από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς («Περίοδος Εγγύησης»). όταν αγοράζεται με 10ετείς άδειες HALO Cloud. Αυτή η Εγγύηση ισχύει επίσης για αξεσουάρ όπως βάσεις, εάν περιλαμβάνονται στο Προϊόν IPVideo την ημερομηνία της αρχικής αγοράς.

Ο αρχικός αγοραστής θα ειδοποιήσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την IPVideo για οποιοδήποτε ελάττωμα εμφανίζεται στο Προϊόν IPVideo σύμφωνα με τον χειρισμό RMA της IPVideo, και η αποτυχία να το πράξει σημαίνει ότι ο αρχικός αγοραστής χάνει το δικαίωμα να αποκαταστήσει το ελάττωμα. Ένα έγκυρο έντυπο τιμολόγησης ή απόδειξης, που να τεκμηριώνει την αγορά και την ημερομηνία της, πρέπει να προσκομιστεί για το IPVideo εντός της Περιόδου Εγγύησης για να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης. Η αποκλειστική επανόρθωση του αρχικού αγοραστή και η αποκλειστική και αποκλειστική ευθύνη της IPVideo περιορίζεται, κατά την αποκλειστική κρίση της IPVideo, είτε στην επισκευή του Προϊόντος IPVideo χρησιμοποιώντας νέα ή ανακαινισμένα ανταλλακτικά είτε στην αντικατάσταση του προϊόντος. Τα επισκευασμένα προϊόντα ή τα προϊόντα αντικατάστασης θα καλύπτονται από εγγύηση σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο παρόν για το υπόλοιπο της αρχικής Περιόδου Εγγύησης ή ενενήντα (90) ημέρες, όποιο είναι μεγαλύτερο. Όταν ένα προϊόν ή ένα εξάρτημα αντικαθίσταται, όλα τα προϊόντα ή εξαρτήματά τους που αντικαθίστανται περιέρχονται στην ιδιοκτησία της IPVideo. Αυτή η Εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες και μπορεί να επιβληθεί επικοινωνώντας με την Υποστήριξη IPVideo. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.ipvideocorp.com/support.

Εξαιρέσεις και Περιορισμοί
Αυτή η Εγγύηση εξαρτάται από τη σωστή αποθήκευση, αποστολή και τεκμηριωμένη κανονική χρήση των Προϊόντων IPVideo και συγκεκριμένα δεν ισχύει εάν το προϊόν έχει αλλοιωθεί, παραμορφωθεί ή αφαιρεθεί το μοντέλο ή ο σειριακός αριθμός ή σε ελαττώματα που αποδίδονται σε (i) τροποποιήσεις ή τροποποιήσεις των προϊόντων από οποιοδήποτε άλλο μέρος εκτός από το IPVideo, (ii) ελαττωματική συντήρηση, εσφαλμένη εγκατάσταση ή ελαττωματική επισκευή από οποιοδήποτε μέρος εκτός του IPVideo, (iii) χρήση των προϊόντων για σκοπό για τον οποίο δεν σχεδιάστηκαν ή δεν προορίζονταν, (iv ) κανονική φθορά ή φθορά, ή (v) κακή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια ή ατυχήματα.

Η Εγγύηση δεν ισχύει για Προϊόντα IPVideo που έχουν αγοραστεί «ως έχουν» ή όπου η IPVideo, ο πωλητής ή ο εκκαθαριστής έχει ρητά αποποιηθεί την υποχρέωση εγγύησης που αφορά το προϊόν. Επιπλέον, η Εγγύηση ισχύει μόνο για Προϊόντα IPVideo που αγοράζονται από εξουσιοδοτημένο διανομέα/μεταπωλητή. Το προϊόν iPanic της IPVideo εξαιρείται από αυτήν την εγγύηση.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ IPVIDEO ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ IPVIDEO ΚΑΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, η IPVideo αποποιείται και αποκλείει όλες τις άλλες εγγυήσεις εκτός από τις ρητές εγγυήσεις που αναφέρονται παραπάνω, είτε νόμιμες, ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε υπονοούμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο και μη παραβίαση . ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΕΑΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΝΟΜΟΙ ΥΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ, ΤΟΤΕ ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡίζονται ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. Εκτός από ό, τι προβλέπεται σε αυτή τη γραπτή εγγύηση ή στον ελάχιστο βαθμό που απαιτείται από τον υποχρεωτικό νόμο, ούτε η IPVideo ούτε καμία από τις θυγατρικές της ευθύνεται για οποιεσδήποτε ειδικές, παρεμπιπτόντες, επακόλουθες, τιμωρητικές ή έμμεσες ζημίες ή ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων, της απώλειας κέρδους, ΕΣΟΔΑ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΗΣ, ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ IPVIDEO ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΤΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Εφαρμόσιμος νόμος

  • Αυτή η Εγγύηση διέπεται και ερμηνεύεται από τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.
  • Αυτή η Εγγύηση μπορεί να υπόκειται σε αλλαγή του IPVideo ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

HALO 3C και 3C-PC Περιορισμένη εγγύηση προϊόντος 10 χρόνια

Απ. Ιανουάριος 2024